Dilemma’s voor het Heemsteedse volkshuisvestingsbeleid

De gemeenteraad gaat binnenkort in een informeel overleg de dilemma’s van het volkshuisvestingsbeleid bespreken. Dit is nodig, omdat het gat tussen vraag en aanbod op de sociale huurmarkt groot is en steeds verder toeneemt. De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bedraagt 8 jaar en is de laatste twee jaar sterk toegenomen.

Er komen weinig woningen vrij. Dit komt doordat huishoudens die volgens de regels teveel verdienen voor een sociale huurwoning (de “scheefwoners”), nauwelijks alternatieven hebben. Koopwoningen zijn in veel gevallen te duur. Verhuizen naar vrije sector huur levert vooral een prijsstijging op en nauwelijks een betere woning. De kwaliteit van de sociale huurwoningen in Heemstede is namelijk heel hoog. Ouderen willen steeds langer in hun huidige woning blijven wonen. Bij de wensen van ouderen speelt mee dat zij een groeiende zorgbehoefte hebben.

Er is zeer beperkte ruimte voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, tenzij gekozen wordt voor bouwen in hogere dichtheden, ook binnen de bestaande wijken. Dit heeft een verandering van het karakter van Heemstede tot gevolg.

In 2050 zou de gehele gemeente klimaatneutraal moeten zijn. De corporaties hebben, vanuit haalbaarheid, voorlopig nog gematigde doelstellingen. Het college heeft op dit vlak nog weinig kunnen vastleggen in de prestatie afspraken met de woningbouwcorporaties in Heemstede: Elan Wonen en Pré Wonen. 

GroenLinks zal verder moeten kijken dat ons verkiezingsprogramma voor 2014-2018, dat alleen noemt dat groen behouden moet blijven en dat duurzame verbouwingen van woningen gestimuleerd moet worden. Hieronder de belangrijkste dilemma’s, waarover we het gaan hebben in de gemeenteraad. Heb je ideeën, oplossingen of meningen over dit onderwerp, laat het dan weten aan Eric de Zeeuw (ericdezeeuw_gl@outlook.com, of 06-53199211)?:

  1. De raad heeft meerdere malen aangegeven dat we de groene gebieden, die we nog hebben, niet gaan bebouwen. Is de gemeenteraad bereid groen op te geven voor bouw? Onder welke voorwaarden?
  2. Mocht het bouwen in groene gebieden acceptabel gevonden worden en de voorwaarden zijn bepaald: Is de gemeenteraad bereid bestemmingsplannen aan te passen voor bouw? Welke aanpassingen worden er dan voorgesteld? Hoe hoog mag er gebouwd worden? Willen we verdichten? Kan op plekken van garageboxen woningen gebouwd worden Wat voor type woningen zouden dit moeten zijn? Kunnen bestaande eengezinswoningen worden omgebouwd naar duplexwoningen (of wel woningen tijdelijk splitsen in twee deelwoningen)?
  3. De vraag en het aanbod van woningen lopen uit elkaar: 80% van de vraag is voor 1- of 2-persoonswoningen, terwijl het aanbod voor 60% bestaat uit 3- of 4-persoonswoningen. Moet het een prioriteit zijn voor de gemeente om hier wat aan te doen? Met andere woorden, moeten we veel capaciteit steken in het eventueel faciliteren van bouwplannen?
  4. Welke concessies zouden we kunnen doen om meer goedkope woningen in het lage en middensegment toe te voegen aan onze woningvoorraad?
  5. Er bestaat ook een mogelijkheid om versneld te slopen en nieuwbouw te plaatsen. Als dat gaat plaatsvinden, willen we hier dan eisen aan stellen? Een voorbeeld kan zijn: 30% van de geplande nieuwbouw op een bepaalde locatie moet sociale huur zijn, er moeten appartementen terugkomen, ….?
  6. Willen we doorstroom bevorderen door te experimenteren met dynamische huurcontracten, bijvoorbeeld “friends contracten”, waarin woningen verhuurd worden aan meerdere inwoners en deze allemaal de beschikking krijgen over een kamer?
  7. Is er ruimte om winkelpanden, kantoren of bedrijventerreinen om te vormen tot woningen? Is er ruimte voor combinaties van gebruik, zoals wonen en werken?
  8. Op het terrein van de uitbreidingslocatie “Slottuinen”, zijn 22 eengezins-woningen gepland. Moeten voor Slottuin andere plannen worden ingediend, die meer aansluiten op de vraag en behoeften?