Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks wil dat de provincie asbestvervuiling opruimt bij Manege Rusthof

asbest op Rusthof

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer in 2012 de ringvaart gebaggerd. Op het terrein van manage Rusthof, gelegen aan de Ringvaart nog net in Heemstede tegen de grens aan met Bennebroek, is toen, met instemming van de eigenaar, een slibdepot ingericht. Het was de bedoeling dat het terrein van de manege opgehoogd zou worden met het, naar verwachting schone slib. Echter, er bleek asbest in te zitten. 

Lees verder

Eindelijk een concept-uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

April 2017 is het concept-uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2018 besproken in de commissie Ruimte. Het gaat om het eerste programma met duurzaamheidsprojecten dat uitvoering moet geven aan het duurzaamheidsbeleid voor de periode 2016-2020. Uit antwoorden van de wethouder duurzaamheid, Sebastiaan Nieuwland, op vragen van GroenLinks bleek dat het een lastig proces is geweest om een concreet programma te maken. Er was bijv. geen advies of reactie van de adviesgroep duurzaamheid (een groep deskundige bewoners van Heemstede). Dat kwam, omdat ze een oudere, achterhaalde versie hadden beoordeeld. Toen kwam er ineens nog een definitieve versie en die was erg veranderd. GroenLinks vindt het jammer dat het zo slordig is gegaan. 

Lees verder

GroenLinks niet enthousiast over plan met Regionaal Mobiliteitsfonds

GroenLinks is net zoals alle andere fracties niet enthousiast over de plannen met het regionale mobiliteitsfonds. Het jaarverslag en het jaarplan van het regionale mobiliteitsfonds is besproken tijdens de gemeenteraad april. Het gaat om de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid ZuidKennemerland, waarin de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlem in samenwerken op het gebied van mobiliteit (auto’s, fietsen, openbaar vervoer). Raadsbreed is er veel kritiek op het gebrek aan regie en voortgang van de projecten die de bereikbaarheid in de regio moeten verbeteren. 

Lees verder

Verbouwing Bibliotheek gaat door

Op 14 februari 2017 heeft de Raad toestemming verleend tot de verbouw van de bibliotheek naar een multifunctionele gebouw, waarin naast de bibliotheek ook ruimte is voor andere culturele en sociale instellingen. GroenLinks heeft ondanks de bouwkostenoverschrijding van dit project voor gestemd.

Lees verder

Dilemma’s voor het Heemsteedse volkshuisvestingsbeleid

De gemeenteraad gaat binnenkort in een informeel overleg de dilemma’s van het volkshuisvestingsbeleid bespreken. Dit is nodig, omdat het gat tussen vraag en aanbod op de sociale huurmarkt groot is en steeds verder toeneemt. De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bedraagt 8 jaar en is de laatste twee jaar sterk toegenomen.

Er komen weinig woningen vrij. Dit komt doordat huishoudens die volgens de regels teveel verdienen voor een sociale huurwoning (de “scheefwoners”), nauwelijks alternatieven hebben. Koopwoningen zijn in veel gevallen te duur. Verhuizen naar vrije sector huur levert vooral een prijsstijging op en nauwelijks een betere woning. De kwaliteit van de sociale huurwoningen in Heemstede is namelijk heel hoog. Ouderen willen steeds langer in hun huidige woning blijven wonen. Bij de wensen van ouderen speelt mee dat zij een groeiende zorgbehoefte hebben.

Er is zeer beperkte ruimte voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, tenzij gekozen wordt voor bouwen in hogere dichtheden, ook binnen de bestaande wijken. Dit heeft een verandering van het karakter van Heemstede tot gevolg.

In 2050 zou de gehele gemeente klimaatneutraal moeten zijn. De corporaties hebben, vanuit haalbaarheid, voorlopig nog gematigde doelstellingen. Het college heeft op dit vlak nog weinig kunnen vastleggen in de prestatie afspraken met de woningbouwcorporaties in Heemstede: Elan Wonen en Pré Wonen. 

Lees verder

GroenLinks vindt het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden nog onvoldoende

De Hartekamp

In de commissie Ruimte van 16 februari is het ontwerp bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden besproken. Er waren veel insprekers, de commissie kwam met meer dan 50 vragen voor de wethouder, en de politieke  discussie duurde lang. Het gaat natuurlijk ook ergens over, namelijk: Wat we gaan doen met de helft van het grondgebied van Heemstede de komende 10 jaar?

Doel van het bestemmingsplan is het behoud en versterking van de huidige ruimtelijke kwaliteit. Het is een conserverend bestemmingsplan. Maar het nieuwe bestemmingsplan voorziet niet alleen in een regeling voor het bestaande gebruik,  maar maakt, in tegenspraak met het doel van het nieuwe bestemmingsplan, ook de voorziene nieuwe ontwikkelingen voor de komende 10 jaar mogelijk. De openheid versus bebouwing in het plan gebied is momenteel fifty-fifty, en dat zal met dit bestemmingsplan over 10 jaar niet meer zo zijn. Groen zal plaatsmaken voor rood. En dat mag van GroenLinks best wel af en toe, maar alleen als er daarvoor een dringende planologische reden is. En dat is eigenlijk niet goed te controleren door de gemeenteraad.

 

Lees verder