asbest op Rusthof
asbest op Rusthof

GroenLinks wil dat de provincie asbestvervuiling opruimt bij Manege Rusthof

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer in 2012 de ringvaart gebaggerd. Op het terrein van manage Rusthof, gelegen aan de Ringvaart nog net in Heemstede tegen de grens aan met Bennebroek, is toen, met instemming van de eigenaar, een slibdepot ingericht. Het was de bedoeling dat het terrein van de manege opgehoogd zou worden met het, naar verwachting schone slib. Echter, er bleek asbest in te zitten. 

En daar kwamen ze pas achter toen een deel van het slib al verspreid was over het terrein. Sindsdien heeft niemand de verantwoordelijkheid genomen de asbest weer op te ruimen. De opdrachtgevers niet, en ook de aannemer niet. GroenLinks Heemstede heeft schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp, omdat Heemstede ook medeverantwoordelijk is voor de huidige impasse. Zo heeft de gemeente de vergunning verstrekt voor het slibdepot. Dat kan trouwens maar voor drie jaar. De slibdepots zijn daarom illegaal en de gemeente moet handhaven. Ook kan de gemeente beleid vaststellen, waarbij voor gevoelige bestemmingen, en dat is een manege waar kinderen paardrijles krijgen, de 0-norm vastgesteld wordt. Of wel, er mag dan geen helemaal geen asbest in de grond zitten. De gemeente moet nu in actie komen. 

Zie:  https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/groenlinks-heemstede-wil-actie-voor-manege-rusthof 

Achtergrondinformatie:

De fractie van GroenLinks heeft sinds februari dit jaar contact met Statenleden van NoordHolland van GroenLinks en SP. Op maandag 15 mei is de asbestvervuiling weer besproken in de Statencommissie. Een meerderheid van de Statenleden wil dat de provincie zijn verantwoordelijkheid neemt als opdrachtgever, en de asbest en het slib helemaal verwijdert. De gedeputeerde heeft toegezegd met een nieuw concreet plan te komen en gaat uitzoeken wie daarvoor verantwoordelijk is. Onbegrijpelijk dat nu pas een en ander uitgezocht wordt door de provincie.

GroenLinks heeft aan het college twee vragen gesteld over de aanpak van de asbestvervuiling:

1. Overweegt de gemeente de 0-norm voor asbest van toepassing te verklaren voor een manege?

2. Gaat de gemeente zelf handhaven om te zorgen dat de bagger die nu illegaal in depot ligt verwijderd wordt?

Er was een plan van aanpak opgesteld door de provincie, dat echt onvoldoende was. Het plan van de provincie stelt dat de concentratie asbest in alle monsters de norm van 100 mg/kg niet overschrijdt. Daarom, stelt het plan, dat de grond na handpicking van de asbestplaatjes hergebruikt kan worden. Dan worden alleen de zichtbare stukjes asbest aan het oppervlakte weggehaald met de hand door een gecertificeerde aannemer. En verder wordt een klein stukje afgegraven, namelijk bij de spuitmonden van de depots.

Groenlinks Heemstede vindt alleen handpicking en een beetje afgraven en afvoeren bij de spuitmonden van de depots volstrekt onvoldoende en ook onvoldoende gemotiveerd door de provincie. Als enige argument stelt de provincie: "Al is een baggerspeciedepot niet hetzelfde als een maaiveld, voor het principe van handpicking is een overeenkomende werkwijze toepasbaar als de werkwijze voor (zwerf)asbest op het maaiveld". Dat gaat voorbij aan het feit dat het hele depot asbest kan bevatten, dus handpicking aan het oppervlak alleen is niet voldoende. Er is al gebleken dat, ondanks eerdere handpicking acties, na verloop van tijd gewoon weer asbest te voorschijn komt. De provincie stelt weliswaar voor om na het uitvlakken het gehele terrein nogmaals zal nalopen om met handpicking eventueel aan de oppervlakte gekomen stukjes asbest te verwijderen. Maar ook dan zullen niet alle stukjes asbest verwijderd zijn, en blijven asbestvezels, weliswaar met concentratie onder de norm van 100 mg/kg d.s., aanwezig in de bodem die een blootstellingsrisico vormen voor mens, dier (en paard).

Het beste kortom zou zijn om de nog aanwezige depots af te graven en af te voeren naar een erkende verwerker, en de reeds verspreide bagger ook af te graven en af te voeren. Daarnaast kan de gemeente de 0-norm hanteren voor gevoelige locaties. Dan mogen de baggerdepots niet worden verspreid, maar evenmin blijven liggen, want de termijn daarvoor is verstreken. Dan moeten ze dus weg van het terrein. Als gevoelige functies wordt in ieder geval aangemerkt volgens onze bodemnota:

* Moestuinen;

* Speelterreinen voor kinderen;

* Scholen en aanliggend openbaar gebied waar kinderen spelen.

Een manege waar kinderen les krijgen, zou daar onder moeten vallen.