Resultaat Begrotingsraad november 2017

De fractie van GroenLinks kijkt met een goed gevoel terug naar het resultaat van de begrotingsraad met de algemene beschouwingen en met besluiten over de begroting voor 2018. Er werd goed samengewerkt in de raad. De fractie van GroenLinks heeft in de voorbereiding niet alleen goed met de PvdA samengewerkt, maar ook met de collegepartijen  VVD, D66 en CDA.

 

In de algemene beschouwingen ging de fractievoorzitter Eric de Zeeuw in op wat er terecht gekomen is van het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. GroenLinks blijft met name de ontwikkelingen in de zorg via de WMO en het minimabeleid kritisch volgen de komende jaren. Daarnaast vroeg GroenLinks o.a. aandacht voor:

  • het gebrek aan uitvoering op het gebied van duurzaamheid, zoals de verduurzaming van de schoolgebouwen;

  • de afvalverwerking, die steeds duurder wordt zonder dat actie genomen wordt;

  • de wijze, waarop de besluitvorming over een grote Vomar aan de Binnenweg met een ondergrondse parkeergarage voor 100 auto’s verloopt;

  • de wijze, waarop de besluitvorming over het ontwikkelen van het Manpadslaangebied verloopt.

Duurzaamheid en afval stonden centraal in het debat, een onderwerp dat gelukkig niet meer alleen door GroenLinks geclaimd wordt, maar nu door alle fracties in de raad. Dankzij twee moties en een amendement, die GroenLinks samen met de PvdA had voorbereid, is er ook gesproken over het voorkomen van huisuitzettingen, het minimabeleid en de jeugd (het instellen van een jeugdraad).  De motie over het voorkomen van huisuitzettingen hebben we ingetrokken, omdat het college met een voorstel komt, al over twee weken. Het amendement voor een onderzoek, zodat het minimabeleid effectiever kan worden in de toekomst, is aangenomen. De motie voor een jeugdraad is zelfs unaniem aangenomen.

Centraal in het debat stond onze motie om het prijsverschil tussen een kleine en grote rolemmer groter te maken, zodat de kleine rolemmer goedkoper wordt. Idee daarachter is, dat afval scheiden moet lonen, en dat de vervuiler meer moet betalen. De motie kreeg een ruime meerderheid, met alleen HBB tegen, waarmee een oude wens uit ons programma in vervulling gaat. De motie was mede ingediend door PvdA en VVD.

GroenLinks heeft samen met D66 en CDA een motie voorbereid om de kadernota politieker te maken, met besluiten van de raad over de financiële kaders i.p.v. de kadernota alleen ter kennisname naar de raad sturen. Die werd uiteindelijk door alle fracties in de raad ondertekend, en dus unaniem aangenomen. Dit geldt ook voor onze motie "geen asbest in de grond", ook unaniem door de raad dus.

En dan was er nog een motie voor groene scholen, die oproept dat de gemeente vóór de zomer van 2018 komt met een plan inclusief de financiering daarvan om de schoolgebouwen te verduurzamen. In oktober had GroenLinks nog tevergeefs samen met de PvdA een amendement ingediend daarvoor en nu, nog geen maand later, lukte het alsnog door samen te werken met de VVD. De motie, voorbereid door de VVD, en ingediend samen met GroenLinks en PvdA, haalde een ruime meerderheid, omdat D66 uiteindelijk ook voor de motie stemde.

Verder is op initiatief van D66 unaniem door de raad een amendement aangenomen om het onderhoud van het fietspad lang de Leidsevaartweg een jaar eerder uit te voeren, zodat in 2018 de voorbereiding kan starten. Op initiatief van CDA is een motie aangenomen, die ingediend werd door CDA, HBB, PvdA en GroenLinks, om goed te onderzoeken wat er met het plastic afval gebeurt. Een motie voorbereid door de VVD om de noodzaak en inpasbaarheid van Tiny Houses in Heemstede te onderzoeken, mede ingediend door GroenLinks, D66, CDA en PvdA, haalde een ruime meerderheid met alleen HBB tegen.  

Als laatste noemen wij nog een motie ondertekend door alle fracties, voorbereid door de VVD, om te komen met structurele oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en het verminderen van de verkeersdrukte in Heemstede. Een probleem wat raadsbreed wordt gedeeld door alle fracties en waarbij gekeken moet worden naar het autoverkeer, openbaar vervoer en het fietspadennet. Op 23 november organiseert de gemeente een discussie avond over dit onderwerp. Ieder kan zich tot 16 november as. aanmelden via E-mail: gemeente@heemstede.nl . Komt allen!

 

En daarna kan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen starten.