GroenLinks Heemstede heeft doorgerekend wat het groen inrichten van het gebied moet kosten: € 3,6 miljoen. Daarmee is het mogelijk om de bollen- en kassengronden van de projectontwikkelaars te verwerven, de kassen te verwijderen, het gebied groen in te richten met bloemrijke, vochtige hooilanden, plasdras percelen, waterpartijen, wandelpaden en bruggen.

Op 22 oktober as. komt in de Raadscommissie Ruimte de ontwikkeling van het Manpadslaangebied weer op de agenda. De raadscommissie is door het college van B&W gevraagd om duidelijk te maken dat er niet meer gebouwd wordt dan noodzakelijk om het gebied groen in te richten. GroenLinks Heemstede heeft uitgerekend dat, afhankelijk van het type woning, 6 tot 10 woningen genoeg zouden moeten zijn om het gebied groen in te richten. Projectontwikkelaars hebben echter een visie gepresenteerd met 47 woningen. Zij hebben ongeveer de helft van het gebied, bijna 12 hectare, in bezit.

GroenLinks Heemstede heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een nog groener Manpadslaangebied te financieren, en die zijn er. Het is mogelijk om op basis van gemeenschappelijke ambities te komen tot een groener plan voor het gebied met natuurontwikkeling, landschap, extensieve recreatie en (zo beperkt mogelijk) ecologisch wonen. De gemeenteraad moet dan wel de regie nemen en ambities vaststellen.

GroenLinks Heemstede stelt de volgende ambities voor:

  1. Maak een visie voor het gehele Manpadslaangebied en niet alleen voor de 11,6 hectare van de projectwikkelaars;
  2. Maak een ecologische verbinding tussen de landgoederenzone in het westen (Leyduin) en het wandelbos Groenendaal in het oosten, en ga voor de NNN-status (NNN = NatuurNetwerk Nederland) voor een deel van het Manpadslaangebied. Dat biedt kansen op subsidie van de provincie.
  3. Niet meer woningen dan financieel noodzakelijk: met subsidie en een bijdrage van de gemeente zijn nog minder woningen nodig voor de financiering dan de door ons berekende 6 á 10.
  4. Maak het hele gebied openbaar toegankelijk en recreatief aantrekkelijk.
  5. Kijk verder en zorg voor een recreatief voet- en fietspad als onderdeel van de geplande recreatieve verbinding tussen Hoofddorp en Leyduin. Daarvoor is een nieuwe brug nodig over de Leidsevaart en een ongelijkvloerse spoorwegovergang onder het spoor door. Ook daarvoor is cofinanciering mogelijk van ProRail, de provincie en vanuit het regionale mobiliteitsfonds.
  6. Zorg dat ook de cultuurhistorie als voormalige bollengronden in beeld blijft. De bollenschuur van Van Meeuwen, een gemeentelijk monument, wordt verbouwd tot een woning en blijft dan behouden.
  7. Zorg voor meer berging van water, waardoor er in een deel van het gebied interactie kan komen met de Leidsevaart. Dit biedt kansen voor subsidie van het Hoogheemraadschap Rijnland.
  8. Zorg ook voor waterpartijen die juist afgekoppeld zijn van het oppervlaktewater. Deze waterpartijen worden dan gevoed met zeer schoon en nutriëntenarm kwelwater. Hiermee ontstaat een vochtig bloemrijk hooiland met zeldzame grondwater gebonden plantsoorten.

Meer weten? Lees dan het Memo Manpadslaangebied hieronder.